บริษัท พี เอ็ม ฟู้ด จำกัด (ปลาสวรรค์ ตรา ทาโร่) เลือกใช้ Pico Alive

        ขอบพระคุณ บริษัท พี เอ็ม ฟู้ด จำกัด (ปลาสรรค์ตรา ทาโร่) ที่เลือกใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ พิโกอไลฟ์ ในการดูแลสิ่งแวดล้อม เพิ่มประสิทธิภาพในระบบบำบัด ตลอดจนใช้ตามส่วนต่างๆ ภายในโรงงาน เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืนทั้งภายในโรงงาน และสิ่งแวดล้อมโดยรอบของโรงงาน
 
ต้องการปรึกษา หรือสอบถามเพิ่มเติม