เกษตรกรรม

ช่วยให้เกษตรกรเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรได้อย่างยั่งยืน

การเพาะพืชและสัตว์น้ำ

ควบคุมชีววิทยาของสถานที่เพาะเลี้ยง และปศุสัตว์

บำบัดน้ำเสีย

จัดการมลพิษไนโตรเจนในน้ำ บำบัดน้ำเสียให้สะอาด ได้รับมาตรฐานสูงสุด

การจัดการของเสีย

เร่งการย่อยสลายทางชีวภาพ ลดมลพิษทางน้ำ ดิน และกำจัดกลิ่น

จัดการแก้ไขไฮโดรคาร์บอน

จัดการไฮโดรคาร์บอนที่เป็นสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์

คุณสมบัติและลักษณะพื้นฐานโดยทั่วไปของพิโกจุลินทรีย์

พิโกจุลินทรีย์ ที่ประกอบไปด้วยจุลินทรีย์บริสุทธิ์หลัก 5 ชนิด ที่ประกอบไปด้วย Lactic Acid Bacteria(LAB) 3 ชนิด และ ยีสต์ 2 ชนิด คือ

1. Pediococcus acidilactici (LAB) [5.0*107cfu/g]

  • ผลิตกรดแลคติกและ สารชีวนะ Pediocins
  • มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียแกรมลบที่เป็นโทษ เช่นVibrio cholerae, E. coli, Salmonellasp. etc.
  • มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียแกรมบวกที่เป็นโทษ เช่น Clostridium botulinum,C. perfiengens, Staphylococcus aureusetc.

2. Pediococcus pentosaceus (LAB) [4.0 x 106 cfu/g]

  • ผลิตกรดแลคติกและ สารชีวนะ Pediocins
  • มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียแกรมลบที่เป็นโทษ เช่นVibrio cholerae, E. coli, Salmonellasp. etc.
  • มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียแกรมบวกที่เป็นโทษ เช่น Clostridium botulinum,C. perfiengens, Staphylococcus aureusetc.

3. Bacillus amyloliquefaciens [6.2*107cfu/g]

เป็นแบคทีเรียที่ผลิตสารIturins (Antifungal Agent)ซึ่งมีฤทธิ์กำจัดเชื้อราหลายชนิด อาทิเช่น Aspergillus, Fusarium, Candida etc. และผลิตเอนไซม์อีกหลายชนิด ได้แก่ Amylase, Lipase, Protease,Peptidase, Sucrase

4. Yeast Pichiafarinosa [8.2*107 cfu/g]

พบไม่มากนักในธรรมชาติผลิตสารToxinsKiller ที่ทำลายความเป็นพิษของสารพิษ Aflatoxins, MycotoxinsและEndotoxins

5. Yeast Dekkera anomala [7.0*107 cfu/g]

มีความสามารถย่อย แป้งและนํ้าตาลให้เป็นกรดนํ้าส้ม (aceticacid) โดยตรง และผลิตเอนไซม์หลายชนิด ได้แก่Cellulase, Pectinase, Lignase, Amylase, Hemicellulase และ Xylanase