Pico Animals

PiCO Animal Probiotics

พิโก จุลินทรีย์ โปรไบโอติก ชีวภัณฑ์เทคโนโลยีสำหรับปศุสัตว์

PICO Animals Probiotics เป็นจุลินทรีย์ที่ได้รับการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองปัญหา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านปศุสัตว์ และ สิ่งแวดล้อม ช่วยลดการใช้สารเคมี 

โดยอาหารที่ใช้เลี้ยงเชื้อได้ผ่านการฆ่าเชื้อ แล้วนำเชื้อจุลินทรีย์หลักสายพันธุ์บริสุทธิ์มาเพาะเลี้ยงตามกรรมวิธี จนได้ปริมาณและความเข้มข้นที่ต้องการ จากนั้นนำไปทำแห้งโดยวิธี Vacuum Freeze Dry ที่อุณหภูมิ -18 องศาเซลเซียส เพื่อให้เชื้อหยุดการเจริญเติบโต จึงสามารถเก็บเกี่ยวสารอินทรีย์ที่เกิดจากขบวนการหมัก เช่น เอนไซม์, กรดอินทรีย์, สารชีวนะ, ไวตามินต่าง ๆ ไว้ได้โดยไม่ถูกทำลาย หรือ สลายตัว

สถานที่ให้เหมาะสมกับการใช้งาน

 • บ่อกุ้ง ปลา ตะพาบและสัตว์นํ้า ฯลฯ
 • พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ ฯลฯ 
 • ฟาร์มไก่ ฟาร์มเป็ด ฟาร์มนกกระทา ฟาร์มสัตว์ปีกต่าง ๆ 
 • ฟาร์มม้า
 • ฟาร์มวัวนม
 • ฟาร์มหมูเล็ก 
 • ฟาร์มหมูนม 
 • ฟาร์มหมูรุ่น หมูใหญ่

ประโยชน์ที่ได้รับ / Benefits

 • เพื่อช่วยการย่อยอาหารโดยเฉพาะโปรตีน,ไขมัน,ไฟเบอร์ได้ดีขึ้น, เพิ่มประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ, น้ำนม
 • ลดปริมาณมูลสัตว์ที่ขับถ่ายและปราศจากกลิ่นเหม็น และ ลดแก๊สพิษในคอก
 • ลดเชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคร้ายแรงเช่น โรคท้องเสีย (E.coli), อหิวาตกโรค, โรคไทฟอยส์(Salmonella) รวมทั้งโรคร้ายอื่น ๆ ที่มีอันตรายต่อชีวิต
 • ลดแมลงวัน, ลดการวางไข่และฟักตัวของไข่แมลงวัน, ยุง
 • ลดอัตราการท้องเสียช่วงก่อนและหลังหย่านม
 • ลดการเกิดอาการท้องอืด (Bloat),
 • รักษาโรคโคลิค(colic syndrome) ในม้า
 • สภาพในโรงเรือนดีขึ้น, ทำให้สัตว์แข็งแรง, โตเร็วขึ้นมากกว่าปกติ,
 • ลดการใช้สารเคมี, ยา ในการป้องกันและรักษา, ลดต้นทุนการผลิต กำไรมากขึ้น 
 • ปลอดภัยต่อทั้งผู้ผลิต, ผู้ใช้ และผู้บริโภค 100 %
 • ลดการสะสมของสารพิษในดิน และแหล่งน้ำ
 • ช่วยกระตุ้นการเพิ่มปริมาณสเปิร์มและไข่ในพ่อแม่พันธุ์และช่วยยึดอายุการใช้งานของพ่อแม่พันธุ์
 • ใช้รักษาอาการท้องเสียท้องร่วงจากแบคทีเรีย,โปรโตซัว และสารพิษที่ปนเปื้อนในอาหารสัตว์
 • ช่วยกำจัดกลิ่นในคอกสัตว์ได้อย่างรวดเร็ว และคงสภาพได้นานกว่า
 • เพื่อลดและกำจัดกลิ่นสาบซึ่งเป็นการกำจัดกลิ่นเฉพาะตัว (pheromone)
 • ช่วยลดแมลงวันและลดการรบกวนจากแมลงกัดต่อย
 •  

ชีวภัณฑ์เทคโนโลยีสำหรับปศุสัตว์

ในปัจจุบันมีการใช้จุลินทรีย์มากขึ้น ทั้งที่ได้จากการต่อเชื้อโดยธรรมชาติที่มีการปนกันของเชื้อทั้งที่มีประโยชน์และเป็นโทษ ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่บริสุทธิ์มีประสิทธิภาพต่ำ อีกทั้งมีโอกาสที่จะกลายพันธุ์สูง  และหลายส่วนเป็นการนำเข้าซึ่งมีราคาสูง และบางผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าเหล่านี้ไม่สามารถทำงานได้ดีภายใต้สภาวะแวดล้อมของภูมิภาคในแถบนี้

ด้วยตระหนักถึงความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมและภาวะโลกร้อน ทางบริษัทฯ จึงได้มุ่งเน้นคัดเลือกผลิตภัณฑ์ PICO Animals Probiotics ที่มีคุณภาพปลอดภัย ได้มาตรฐานสากล ด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ นวัตกรรมสีเขียว ซึ่งเป็นกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรคน สัตว์และสิ่งแวดล้อม ไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชน และมีการจัดการทรัพยากรการผลิตอย่างยั่งยืนมาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทฯได้มีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ โดยความร่วมมือจากหลายสถาบันที่เกี่ยวข้องกับงานสิ่งแวดล้อมและงานมาตรฐานสากล

ตลอดระยะเวลากว่า 8 ปี ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ PICO ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นผู้นำในเชิงประสิทธิภาพ ความสม่ำเสมอ ความน่าเชื่อถือ และมีต้นทุนต่ำ  นำมาใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ 

 1. การบำบัดน้ำในบ่อกุ้งและสัตว์น้ำ
 2. การผสมอาหารสัตว์ เพื่อหลีกเลี่ยง หรือ ลดการใช้ยาปฏิชีวนะ

ประกอบด้วยจุลินทรีย์บริสุทธิ์สายพันธุ์หลัก 5 ชนิด ที่พัฒนาและคัดเลือกได้จากธรรมชาติ ซึ่งอาศัยอยู่ร่วมเกื้อกูลซึ่งกันและกัน (symbiosis) จากป่าชายเลนในประเทศไทย มาเพาะเลี้ยง ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์หลากหลาย และสามารถทำงานได้ในช่วงที่กว้างของสภาพสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกัน เนื่องจากผลิตภัณฑ์ที่ได้เป็นเชื้อจุลินทรีย์จากธรรมชาติ ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมและไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสัตว์เลี้ยง

 

เพิ่มความสมบูรณ์พันธุ์, เพิ่มปริมาณสเปิร์มและไข่ในพ่อแม่พันธุ์ และช่วยยึดอายุการใช้งานของพ่อแม่พันธุ์

        ใช้ 10 กรัม ต่อตัวต่อวัน ติดต่อกัน 2 สัปดาห์ จะช่วยกระตุ้นการเพิ่มปริมาณสเปิร์มและไข่ในพ่อแม่พันธุ์และช่วยยึดอายุการใช้งานของพ่อแม่พันธุ์

ใช้รักษาอาการท้องเสียท้องร่วงจากแบคทีเรีย,โปรโตซัว และสารพิษที่ปนเปื้อนในอาหารสัตว์

          ใช้ 1.0 กรัม ต่อน้ำหนักสัตว์ 1 กิโลกรัม ผสมน้ำเล็กน้อย ปั๊มเข้าทางปาก อาการท้องเสียท้องร่วง และอาการมวนท้อง จะหายไปภายในไม่เกิน 15 นาที

ช่วยกำจัดกลิ่นในคอกสัตว์

         ใช้ 1 ก.ก. ต่อน้ำ 2,000 ลิตร ฉีดพ่นในคอกให้ทั่วเมื่อมีกลิ่นรบกวน ซึ่งสามารถกำจัดกลิ่นในคอกสัตว์ได้อย่างรวดเร็ว หลังจากฉีดพ่นให้ทั่ว และคงสภาพได้นานกว่า

เพื่อสิ่งแวดล้อมของสัตว์เลี้ยง

         ใช้ 100 กรัม ต่อน้ำ 200-500 ลิตร ใช้อาบน้ำสัตว์เพื่อลด, กำจัดกลิ่นสาบซึ่งเป็นการกำจัดกลิ่นเฉพาะตัว (pheromone) และลดการรบกวนจากแมลงกัดต่อย นอกจากนั้นยังช่วยลดแมลงวัน โดยที่ไข่แมลงวันจะไม่ฟักตัวเป็นตัวหนอน หรือเมื่อเป็นหนอน แล้วเข้าดักแด้ จะไม่ลอกคราบเป็นแมลงวัน

Documents

Acute single oral toxicity experiment in rats – Saga University, Japan
Aflatoxin Testing of Health Supplement – PSB Corporation
การยับยั้งการเจริญของเชื้อรา – Kasetsart University
Growth Inhibition of Microorganisms – Kasetsart University
Effect of PICO on Growth Inhibition of Microorganisms
การวิจัยการศึกษาผลของ PiCO ต่อ Malachite Greening ในน้ำ – Hong Kong Baptist University (HKBU)
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (สถาบัน วว.)
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยบริการเทคโนโลยีทางอุตสาหกรรมเกษตร,คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลางตรวจสอบผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร จำกัด (LCFA)
การทดสอบประสิทธิภาพของจุลินทรีย์ –  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถาบันกลางรับตรวจสอบคุณภาพ ยุโรป (NEOTRON, ITALY)
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)TÜV SÜD PSB Thailand
英名250項目リスト(รายชื่อโครงการที่มีชื่อเสียง 250 โครงการ)
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อการวิจัยชั้นสูง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Toxicity study of Sanson Pico Biocatalyst –  Hong Kong
LD 50 Toxicity 1