ได้รับการรับรองจากสถาบันวิจัยชั้นนำ

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อการวิจัยชั้นสูง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายงานทดสอบจุลินทรีย์ในน้ำ

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ทดสอบประสิทธิภาพของจุลินทรีย์และสารประกอบ

AFLATOXINS, PEPP TEST REPORT By PSB CorporationBy
Hong Kong Baptist University (HKBU)

ลูกค้าของเรา