ปัญหากลิ่นภายในฟาร์มเลี้ยงสัตว์

  • กลิ่นภายในห้องพัก จากท่อเดรน
  • กลิ่นจากห้องน้ำ 
  • กลิ่นโถปัสสาวะ
  • กลิ่นเหม็นจากช่องแอร์
  • กลิ่นเหม็นจากท่อน้ำทิ้ง
  • บ่อดักไขมันเต็มไม่ย่อยสลาย ต้องดูดทิ้ง
  • กลิ่นจากห้องขยะ

Pico Alive ดีและแตกต่างอย่างไร

มีงานวิจัย ได้รับมาตรฐานระดับสากล
• ได้รับมาตรฐานจาก World Health Organization (WHO)
• ได้รับมาตรฐานจาก U.S. FOOD & DRUG ADMINISTRATION (FDA)
ประโยชน์ที่ได้
• กำจัดกลิ่นเหม็นได้ภายใน 10 นาที
• ย่อยสลายไขมันได้ ไม่ต้องดูดทิ้ง
• ย่อยสลายน้ำมันได้
• กำจัดสารพิษจากยาฆ่าแมลงได้
• สามารถทำลาย สารพิษ Aflatoxin
• กำจัดเชื้อรา เชื้อแบคทีเรีย
• กำจัดเชื้อโรค Ecoline (อีโคไล คือแบคทีเรียที่พบได้ในลำไส้ของคนและสัตว์ )
• กำจัดเชื้อโรค Samonella (แบคทีเรียแกรมลบรูปท่อนไม่สร้างสปอร์ สาเหตุของอาหารเป็นพิษที่พบได้บ่อยที่สุด และจำนวนแบคทีเรียชนิดนี้ในอาหารเพียงเล็กน้อยทำให้เกิดอาการเจ็บป่วยได้)
• กำจัดเชื้อโรค Legionaire (โรคจากแบคทีเรียที่อาจทำให้เกิด โรคทางเดินหายใจหรือปอดบวม)
• กำจัดเชื้อโรค Shigella (เป็นแบคทีเรียก่อโรค ที่ติดต่อผ่านทางอาหารทำให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษ ซึ่งเกิดจากการติดเชื้อ ทำให้เกิดโรคบิด)
จุดเด่น
• ราคาถูกกว่า เมื่อคิดจากผลลัพธ์และผลการใช้งานต่อหน่วย
• ประสิทธิภาพสูง ไม่ผ่าเหล่า ทนต่อสารเคมี
• มีความปลอดภัยสูงต่อคน สัตว์ พืช สิ่งแวดล้อม จากหลากหลายสถาบัน
• ประกอบด้วยจุลินทรีย์บริสุทธิ์ 7 ชนิด
• อยู่ในรูปเซลล์แห้งที่มีชีวิต ทำงานทันที
• ระบุความเข้มข้นได้ (1 กรัมมีอย่างน้อย 6 x 107 Cfu)

Reviews & Case Studies

ให้คำแนะนำการแก้ปัญหาต่างๆ ภายในอาคาร ที่ Rancho Charnvee Resort

PicoAlive ให้คำแนะนำถึงปัญหาภายในอาคาร และวิธีการดูแลการแก้ปัญหาสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน ที่ Rancho Charnvee Resort

ผลลัพธ์จากการใช้ ในบ่อระบบบำบัดน้ำเสีย

ก่อนใช้
หลังใช้

ผลจากการเติมจุลินทรีย์ ในบ่อสลัดจ์รีเทิร์นเพียง 1 วัน เศษไขมันจากที่เกาะหัวหนาและแข็ง เปลี่ยนเป็นบางลงไม่เกาะตัวหนาเหมือนเดิม สภาพเป็นน้ำเหลว ยังมีไขมันลอยอยู่บนผิวหน้าบ่อเล็กน้อย กลิ่นเหม็นจากบ่อหายไปตั้งแต่วันแรก

ผลลัพธ์จากการใช้ ในการย่อยสลายบ่อดักไขมันเต็ม โดยไม่ดูดทิ้ง

ผลลัพธ์จากการใช้ ในการย่อยสลายบ่อดักไขมันเต็ม โดยไม่ดูดทิ้ง

ผลจากการเติมจุลินทรีย์ ในบ่อสลัดจ์รีเทิร์นเพียง 1 วัน เศษไขมันจากที่เกาะหัวหนาและแข็ง เปลี่ยนเป็นบางลงไม่เกาะตัวหนาเหมือนเดิม สภาพเป็นน้ำเหลว ยังมีไขมันลอยอยู่บนผิวหน้าบ่อเล็กน้อย กลิ่นเหม็นจากบ่อหายไปตั้งแต่วันแรก

แนะนำการใช้ กำจัดกลิ่นภายในห้องน้ำถายในอาคาร

สาธิตวิธีการใช้ภายในห้องน้ำ

แนะนำการใช้ กำจัดกลิ่นภายในห้องน้ำถายในอาคาร

ผลจากการเติมจุลินทรีย์ ในบ่อสลัดจ์รีเทิร์นเพียง 1 วัน เศษไขมันจากที่เกาะหัวหนาและแข็ง เปลี่ยนเป็นบางลงไม่เกาะตัวหนาเหมือนเดิม สภาพเป็นน้ำเหลว ยังมีไขมันลอยอยู่บนผิวหน้าบ่อเล็กน้อย กลิ่นเหม็นจากบ่อหายไปตั้งแต่วันแรก

Documents

Acute single oral toxicity experiment in rats – Saga University, Japan
Aflatoxin Testing of Health Supplement – PSB Corporation
การยับยั้งการเจริญของเชื้อรา – Kasetsart University
Growth Inhibition of Microorganisms – Kasetsart University
Effect of PICO on Growth Inhibition of Microorganisms
การวิจัยการศึกษาผลของ PiCO ต่อ Malachite Greening ในน้ำ – Hong Kong Baptist University (HKBU)
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (สถาบัน วว.)
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยบริการเทคโนโลยีทางอุตสาหกรรมเกษตร,คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลางตรวจสอบผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร จำกัด (LCFA)
การทดสอบประสิทธิภาพของจุลินทรีย์ –  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถาบันกลางรับตรวจสอบคุณภาพ ยุโรป (NEOTRON, ITALY)
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)TÜV SÜD PSB Thailand
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อการวิจัยชั้นสูง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Toxicity study of Sanson Pico Biocatalyst –  Hong Kong
LD 50 Toxicity 1
LC-MS/MS Method Package for Residual Pesticides By Shimadzu, Japan
Provides unit of the test report is Hong Kong Baptist Church University