ผู้นำนวัตกรรม การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน

ผู้นำนวัตกรรม
การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน

Pico Alive Solutions,
Simple and Sustainable

Pico Alive Solutions, Simple and Sustainable

ABOUT PICO ALIVE

PICO ALIVE ให้บริการแก้ไขปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญบริการแบบครบวงจร One Stop Service อีกทั้งยังรับผลิต และจำหน่าย จุลินทรีย์ส่งออกทั่วโลก ได้รับมาตราฐาน มากมาย

นวัตกรรมจุลินทรีย์มีคุณสมบัติที่ดี มีประสิทธิภาพมากกว่าหัวเชื้อจุลินทรีย์ทั่วไปหลายเท่าตัว นวัตกรรมจุลินทรีย์พิโกอะไลฟ์ เป็นแบบ Pure Culture สกัดจากธรรมชาติและถูกนำไปเก็บเพาะเลี้ยงเชื้ออย่างดีที่สถาบัน ATCC สหรัฐอเมริกา ได้รับการยอมรับจากบริษัทชั้นนำต่างๆ ทั่วโลก นำไปใช้ แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อย่างเห็นผล และเป็นประจักษ์ เป็นการลดการใช้สารเคมี ใช้นวัตกรรมจุลินทรีย์จากธรรมชาติ บำบัดธรรมชาติ คืนธรรมชาติที่ดีให้กับสิ่งแวดล้อมและชุมชน เป็นการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุอย่างยั่งยืนโดยนวัตกรรมจุลินทรีย์ของเราสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหาในหลากหลายอุตสาหกรรม

Service and Solution

  • บริการดูแลและแก้ไขปัญหา บ่อเกรอะ บ่อดักไขมัน เต็ม ส่งกลิ่น ท่อเต็มและปัญหาต่างๆ
  • ให้คำปรึกษา บริการแก้ปัญหาค่าน้ำไม่ผ่านมาตรฐานตามเกณฑ์ของกรมควบคุมมลพิษ เช่น ค่า COD, ค่า BOD, ค่า TSS เป็นต้น
  • ให้คำปรึกษาการแก้ไขปัญหา ระบบบำบัดน้ำเสีย ลดค่าใช้จ่าย ลดแรงงานในการควบคุมดูแลระบบ
  • บริการแก้ปัญหาเรื่องกลิ่น กำจัดกลิ่นเหม็นตามพื้นที่ต่างๆ กลิ่นเหม็นจากบ่อขยะ กลิ่นเหม็นจากตลาดสด กลิ่นเหม็นจากท่อระบายน้ำของเมือง กลิ่นเหม็นโรงฆ่าสัตว์ ฟาร์มสัตว์ และอื่นๆ อันส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
  • บริการแก้ปัญหา บำบัดบึง คลอง หนอง บ่อเลี้ยงกุ้ง บ่อเลี้ยงปลา น้ำเสียในบ่อ บริเวณรอบอาคารหรือระบบบำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสากรรม นิคมอุตสาหกรรม ทีมีปัญหาน้ำเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็น กำจัดสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน ปัญหาการจัดการน้ำเสียของชุมชน มลพิษทางน้ำสำหรับองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ โรงงานอุตสาหกรรมภาคเอกชน การประมง และเลี้ยงสัตว์น้ำ

Research and Certificate

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อการวิจัยชั้นสูง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายงานทดสอบจุลินทรีย์ในน้ำ

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ทดสอบประสิทธิภาพของจุลินทรีย์และสารประกอบ

AFLATOXINS, PEPP TEST REPORT By PSB CorporationBy
Hong Kong Baptist University (HKBU)

ลูกค้าบางส่วนของเรา