Pico Agriculture

ชีวภัณฑ์ชนิดสายพันธุ์พิเศษที่มีคุณประโยชน์และความปลอดภัยสูง สำหรับคน สัตว์เลี้ยง และสิ่งแวดล้อม

ประโยชน์ที่ได้รับ / Benefits

 • ช่วยฟื้นฟูสภาพทรุดโทรมของต้นกล้าพืช และกำจัดเชื้อโรคในดิน
 • ช่วยกำจัดเชื้อแบคทีเรีย และเชื้อราในดินที่ก่อให้เกิดโรคพืช กระตุ้นการแตกรากอ่อน เร่งการเจริญเติบโต และเพิ่มความต้านทานโรค
 • ช่วยกำจัดเชื้อโรคในน้ำและดิน ป้องกันการเข้าทำลายของเชื้อใหม่ และกระตุ้นการแตกรากอ่อน
 • สามารถใช้ทำปุ๋ยชีวภาพ น้ำหมักหอมไม่เหม็นเน่า และได้ธาตุอาหารครบ กรดอะมิโน, ฮอร์โมนพืช ช่วยเร่งการเจริญเติบโต,กระตุ้นการแตกรากอ่อน, แตกกิ่งแขนง, ติดดอก ออกผล มากขึ้น
 • ช่วยลดการระบาดของหนอนที่จะทำลายต้นพืช ป้องกัน ควบคุมไข่,หนอน,แมลงศัตรูพืชหลายชนิด
 • ใช้ทำปุ๋ยหมัก เศษวัชพืช, วัสดุเหลือใช้จากการเกษตร, ตะกอนอินทรียวัตถุ ของเสียจากโรงงานแปรรูปอาหารต่าง ๆ มาหมักเป็นปุ๋ยหมักหอม
 • ย่อยสลายอินทรียวัตถุ ปลดปล่อยธาตุอาหาร ให้พืชนำมาใช้ประโยชน์
 •  

สถานที่ให้เหมาะสมกับการใช้งาน

มีการรับรองจากสถานบันชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ

            ผลิตภัณฑ์  ผงจุลินทรีย์ PICO ของบริษัทฯ ได้รับการรับรองว่ามีค่าความเป็นพิษต่ำไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสัตว์เลี้ยง และปราศจากจุลินทรีย์หรือเชื้อที่ก่อให้เกิดโรคจากสถาบันทั้งในและต่างประเทศ

 • GLOBAL HEALTH SECURITY WORLD HEALTH ORGANIZATION GENEVA 2003 รายงานถึงกลุ่มเชื้อจุลินทรีย์มีความปลอดภัยสูงไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ พืชและสัตว์ (BIO SAFETY LEVEL 1) [กดดูข้อมูลเพิ่มเติม]
 • United Registrar of Systems (URS Certification) ระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001: 2008 เป็นระบบมาตรฐานสากลซึ่งเป็นที่ยอมรับจากนานาปะเทศทั่วโลก [กดดูข้อมูลเพิ่มเติม]
 • Hong Kong Baptist University (HKBU) ได้รับการวิจัยการศึกษาผลของ PiCO ต่อ Malachite Greening ในน้ำ [กดดูข้อมูลเพิ่มเติม]
 • สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(สถาบัน วว.) ทดสอบความ เป็นพิษเฉียบพลันทางปากที่ระดับ 2,000 มิลลิกรัม/กิโลกรัมน้ำหนักตัว พบว่าหนูทุกตัวแสดงอาการปกติ ตรวจไม่พบความผิดปกติของอวัยวะภายในจากการชันสูตรซากหนูทุกตัวเมื่อสิ้นสุดการทดสอบ [กดดูข้อมูลเพิ่มเติม]
 • สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ผลวิเคราะห์พบว่า ไม่มีแบคทีเรียและราที่ก่อให้เกิดโรคใด ๆ ต่อมนุษย์และสัตว์  [กดดูข้อมูลเพิ่มเติม]
 • หน่วยบริการเทคโนโลยีทางอุตสาหกรรมเกษตร,คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผลทดสอบประสิทธิภาพของจุลินทรีย์ และสารประกอบที่สร้างจากจุลินทรีย์ในการยับยั้งการเจริญขอเชื้อรา, เชื้อแบคทีเรียและเชื้อราที่สร้างสารอะฟลาทอกซิน พบว่าสามารถยับยั้งเชื้อโรคได้หลายชนิด [กดดูข้อมูลเพิ่มเติม]

 คืนสิ่งที่ดีที่ธรรมชาติได้สรรสร้างขึ้นให้กับมนุษย์กลับคืนสู่ธรรมชาติภูมิคุ้มกันสิ่งแวดล้อมโลก PiCO Agriculture ช่วยแก้ปัญหา ดินเสื่อมสภาพ, คุณภาพน้ำต่ำ, กลิ่นของน้ำเน่า, โรคพืช

ส่วนประกอบของ PiCO Agriculture
Pediococcus sp.              3 x 108  cfu/g
Bacillus sp.                2 x 107  cfu/g
Pichia sp.                         5 x 107  cfu/g
 Dekkera sp.                3 x 107   cfu/g

 •  Pediococcus acidilactici

ผลิตกรดแลคติก และสารชีวนะ Pediocins มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียแกรมลบที่เป็นโทษ เช่น Vibrio cholerae, E.coli, Salmonella, Pseudomonas,  Proteus, Clamphylobacter  อีกทั้งมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย    แกรมบวกที่เป็นโทษ เช่น Clostridium botulinum, Clostridium perfiengens, Staphylococcus aureus

 • Bacillus Amyloliquefaciens

 ผลิตสาร Iturins (Antifungal Agent ) มีฤทธิ์กำจัดเชื้อรา เช่น Fusarium, Collectotricum , Rhizoctonia, Aspergillus อีกทั้งผลิตเอ็นไซม์ได้   หลายชนิดเช่น Amylase, Lipase, Protease, Peptidase, Sucrase

 • Pichia farinosa

ยีสต์ที่พบน้อยในธรรมชาติ ผลิตสาร Killer Toxins ที่ทำลายความเป็นพิษของ สารพิษอะฟลาท็อกซิน(aflatoxins), ไมโครท็อกซิน (mycotoxins) และ เอ็นโดท็อกซิน(endotoxins)    

 • Dekkera anomala

ยีสต์ที่ย่อย เยื่อใย, แป้ง,น้ำตาล เป็น กรดน้ำส้ม อีกทั้งผลิตเอ็นไซม์หลายชนิด เช่น Cellulase, Sucrase, Pectinase, Lignase, Amylase, Hemicellulase, Xylanase etc.

กำจัดเชื้อโรคแบคทีเรีย /ราในดิน เช่น โรคโคนเน่า  รากเน่า  โรคเหี่ยว ยุบตาย  ต้นกล้าเน่า  ฯลฯ

ควบคุมป้องกันโรคที่สำคัญดังต่อไปนี้

โรครากเน่าดำ ,โรครากและโคนเน่า ,โรคเหี่ยวเขียว ,โรคโคนต้นเน่าคอดิน ,โรคสะเก็ดดำ ,โรคแอนแทรคโนส ,โรคเหี่ยวเหลือง ,  โรคใบจุด ,โรคใบไหม้,ใบติด,ใบร่วง , โรคเน่าเละ, ผลเน่า ,โรคแคงเกอร์ ,โรคราแป้ง

ผลการทดลองจากภาควิชาโรคพืช  คณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สุมาลี เม่นสิน – พิภพ ลำยอง

บทคัดย่อ

   จากการทดสอบวางเชื้อราสาเหตุโรคโคนเน่า รากเน่า และเชื้อแบคทีเรียสาเหตุโรคเหี่ยวของพริกบนอาหารที่ผสมชีวภัณฑ์    จุลินทรีย์ปฏิปักษ์สำเร็จรูป Pediococus acidilacticiPediococcus  pentosaceusBacillus amyloliquefaciensPichia  farinosa และ Dekkera  anomala

ตามอัตราการใช้สูงสุด และต่ำสุดภายใต้สภาพห้องปฏิบัติการ พบว่าเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์สามารถควบคุมเชื้อรา Fusarium sp., Rhizoctonia  sp., Phytophthora sp. สาเหตุโรคโคนเน่ารากเน่า ในพริกได้ โดยจุลินทรีย์ดังกล่าวมีผลทำให้การเจริญทางด้านเส้นใยของเชื้อราสาเหตุโรคลดลง

สำหรับเชื้อแบคทีเรีย Ralstonia  solanacearum สาเหตุโรคเหี่ยวเขียว เชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์มีผลทำให้การสร้างหน่วยสืบพันธุ์ (spore) ลดลงที่อัตราการทดสอบต่ำสุด และทำให้เชื้อแบคทีเรียสาเหตุโรคเหี่ยวเขียว ไม่สร้างหน่วยสืบพันธ์เลยที่อัตราการทดสอบสูงสุด

 นอกจากนี้เชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ยังมีผลทำให้การสร้างหน่วยสืบพันธุ์ของเชื้อรา Fusarium sp. และ Phytophthora  sp. สาเหตุโรคลดลง ทั้งที่อัตราการทดสอบสูงสุด และต่ำสุดของ การใช้อัตราการทดสอบทั้ง 2 อัตราที่ใช้ ให้ผลไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ความเชื่อมั่น    95 % ภายใต้สภาพห้องปฏิบัติการ

Download PDF

Pico Agriculture Full detail