Pico Wastewater Treatment

จุลินทรีย์เพื่อการบำบัดน้ำเสีย

 • กำจัดกลิ่นเน่าเหม็นจากบ่อบำบัดน้ำเสีย
 • เพิ่มประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำช่วยให้ค่าน้ำอยู่ในระดับมาตรฐาน (ค่า COD , BOD , PH เป็นต้น)
 • ย่อยสลายอินทรีย์สาร ไขมันได้อย่างรวดเร็ว
 • กำจัดเชื้อโรค เชื้อแบคทีเรียที่เป็นอันตรายได้
 • ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 • ลดค่าใช้จ่ายในการบำบัดน้ำลงได้ 30% 50%
 • มีใบรับรองจากสถาบันชั้นนำทั้งใน และต่างประเทศ

ประโยชน์ที่ได้รับ / Benefits

 • เพิ่มประสิทธิภาพในระบบบำบัดน้ำโดยการลด BOD / COD อีกทั้งยังเร่งการย่อยสลายสารอินทรีย์และปรับปรุงคุณภาพของน้ำสีของน้ำหลังการบำบัดจะใสขึ้น
 • ลดกลิ่นเน่าเหม็นที่เกิดขึ้นในระบบบำบัดน้ำเสีย และบ่อดักไขมัน
 • ลดปริมาณไขมันโดยไม่ต้องตักทิ้งในระบบบำบัดน้ำเสีย
 • ลดระยะเวลาในการเริ่มต้นระบบ (start up) และช่วยรองรับshock load ได้เป็นอย่างดี
 • ลดการใช้พลังงานโดยเฉพาะไฟฟ้าจากการเติมอากาศและการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า
 • ลดปริมาณกากตะกอน (Sludge) และประหยัดค่าใช้จ่ายในการกำจัดกากตะกอน เช่นค่าแรงงาน ค่าการขนส่ง
 • ลดการใช้สารเคมีเช่นโพลีเมอร์ และสารอาหารสาหรับจุลินทรีย์
  ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัด กำจัดเชื้อโรคต่างๆอย่างได้ผล
 • สร้างสรรค์สังคมโดยลดการใช้สารเคมีในชีวิตประจำวันลง เพื่อลดสารเคมีตกค้างในแหล่งน้ำ, ดิน และสิ่งแวดล้อม
 • กำจัดกลิ่นเหม็นเน่าที่เกิดจากการย่อยสลายของอินทรียวัตถุต่างๆ และลดก๊าซพิษ พวกก๊าซแอมโมเนีย, ก๊าซไข่เน่า,
 • กลิ่นเหม็นหืน โดยการย่อยสลายจนกลายเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์,น้ำและก๊าซไนโตรเจน ซึ่งปราศจากกลิ่นเหม็น
 • ลดจุลินทรีย์ไม่ดีที่เป็นสาเหตุของโรคร้ายแรงเช่นโรคอหิวาตกโรค,ท้องเสีย,ไทฟอยด์ ฯลฯ
 • ช่วยในการกำจัดน้ำเสีย ทำให้น้ำสะอาดขึ้นปราศจากกลิ่นไม่พึงประสงค์
 • กำจัดหรือควบคุมการเติบโตของ สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน ในน้ำ
 • ช่วยเร่งระบบการย่อยสลายของเสีย กำจัดโคลนเลน
 • ลดการใช้สารเคมี, ยา ในการป้องกันและรักษา, ลดต้นทุนการผลิต กำไรมากขึ้น
 • ลดค่าบำรุงรักษา และค่าแรง
 • ปลอดภัยต่อทั้งผู้ผลิต, ผู้ใช้ และผู้บริโภค
 • ลดการสะสมของสารพิษในดิน และแหล่งน้ำ

สถานที่ให้เหมาะสมกับการใช้งาน

 • ระบบบำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม / นิคมอุตสาหกรรม
 • ระบบน้ำในโรงแรม คอนโดมิเนียม อาคารสำนักงาน
 • ระบบน้ำตามตึก อาคารพาณิชย์
 • ระบบน้ำในตลาดสด
 • ระบบน้ำในชุมชน หมู่บ้าน
 • ระบบบำบัดน้ำเสียจากการเกษตร
 • ระบบบำบัดน้ำเสียจากปศุสัตว์
 • บ่อน้ำสาธารณะ หรือทะเลสาบ
 • บ่อดักไขมัน บ่อเกราะ
 • บ่อเติมอากาศ
 • บ่อพักสุดท้าย

ข้อเปรียบเทียบระหว่าง ผงจุลินทรีย์ PICO กับ จุลินทรีย์อื่น ๆ

การควบคุมระบบ ใช้จุลินทรีย์พิโก ไม่ใช้ หมายเหตุ
การใช้ไฟฟ้าเพื่อเติมอากาศ ลดค่าไฟฟ้า 30 – 50%( เปิดเครื่องเติมอากาศ จาก 24 ชม. เหลือ 12 – 18 ชม. หรือน้อยกว่า ) ใช้ไฟฟ้า 100 % ( เพราะเปิดมอเตอร์เครื่องเติมอากาศ 24 ชม. ) กลุ่มจุลินทรีย์ในพิโกจุลินทรีย์ ทำงานได้ทั้ง 2 สภาวะ มีออกซิเจนหรือไม่มีก็ได้ ( ในช่วงแรกถ้าให้อากาศจะเร่งประสิทธิภาพการทำงาน )
การใช้สารเคมี ไม่ต้องใช้สารเคมี ใช้สารเคมีเพื่อบำบัดน้ำเสีย การใช้จุลินทรีย์พิโก เป็นการสร้างสรรค์สังคม ในการลดการใช้สารเคมีในชีวิตประจำวันลง และลดสารเคมีตกค้างในสิ่งแวดล้อม
การใช้สารฆ่าเชื้อโรคในบ่อบำบัดสุดท้าย ก่อนปล่อยน้ำสู่ภายนอกระบบ ไม่ต้องใช้สารฆ่าเชื้อโรค เช่น คลอรีน, ฟีนอล ใช้คลอรีน , ฟีนอล – จุลินทรีย์ในพิโกจุลินทรีย์ สามารถผลิตสารชีวนะที่มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อโรคได้
– การใช้คลอรีนหรือฟีนอลมากเป็นผลเสีย
การซ่อมบำรุงอุปกรณ์เครื่องจักร ลดการซ่อมบำรุงได้มากกว่า 30 – 70% ซ่อมบำรุงเต็มอัตราการใช้งาน
แรงงานคนในการตักไขมันทิ้ง ไม่ต้องใช้แรงงานคนตักไขมันบนผิวน้ำทิ้ง และไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดูดไขมัน / ตะกอน เมื่อใช้เป็นประจำ ใช้แรงงานคนตักไขมันบนผิวน้ำทิ้งเป็นประจำ และเสียค่าใช้จ่ายในการดูดไขมัน / ตะกอน เป็นประจำ จุลินทรีย์พิโก สามารถย่อยสลายไขมันได้ดี เมื่อใช้ประจำจะไม่เกิดปัญหาไขมันตกค้างลอยบนผิวน้ำ
การดูแลควบคุมระบบ ไม่ต้องใช้เทคนิค หรือบุคลากรพิเศษ ในการดูแลควบคุมระบบ ต้องเตรียมบุคลากรพิเศษคอยดูแลควบคุมระบบ และอาจใช้เทคนิคขั้นสูงในการควบคุมระบบ
งบประมาณค่าใช้จ่าย ในเดือนแรก ค่าจุลินทรีย์พิโก เพียง 70 % ของค่าไฟปกติ
ในเดือนต่อไป ค่าจุลินทรีย์พิโกเพียง 30-50 %ของค่าไฟฟ้าปกติและค่าไฟฟ้า ลดลง 30 –50 % ทุกเดือน
สารเคมีอื่น ไม่มี
แรงงานคน ใช้ 1 คน
ค่าไฟฟ้า จ่ายเต็ม 100% เป็นประจำทุกเดือน
สารเคมีอื่น ประมาณ 50% ของค่าไฟฟ้า
แรงงานคนดูแลระบบ ใช้ 2-3 คน
ค่าใช้จ่ายนี้ประเมินจากปริมาณน้ำเสียเข้าสู่ระบบ
ลบม./วัน และมีการแปรผันไปตามระบบที่ใช้งาน ขนาดมอเตอร์ เครื่องเติมอากาศ ประเภทสารเคมีที่ใช้จำนวนคน ดูแลระบบ เป็นต้น

จุลินทรีย์ Pico มาจากใหน

ทั้งนี้ PICO Odor ได้รับการยอมรับว่าสามารถกำจัดกลิ่นให้หายได้ภายในทันที กลิ่นหายทันใจ สะอาดปลอดภัยไร้สารพิษ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ได้รับมาตรฐานระดับสากลใช้อย่างแพร่หลายในหลายประเทศ และเป็นที่นิยมใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น โรงแรม โรงพยาบาล คอนโดมิเนียม นิคมอุตสาหกรรม บ้านพักอาศัย ห้องน้ำ ท่อเดรน ห้องครัว ร้านอาหาร บ่อขยะ ถังขยะ บ่อดักไขมัน ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ กำจัดกลิ่นมูลสัตว์ต่าง ๆ

จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ทั้ง 7 ชนิดดังกล่าวนี้ อยู่รวมกันแบบพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน (Symbiosis) โดยมีธัญญพืชที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตหลายชนิด เช่น แป้งข้าว รำสกัด จมูกข้าวสาลี กากถั่วเหลือง และหางนมผง เป็นอาหารเลี้ยงเชื้อ ซึ่งผ่านการฆ่าเชื้อ ก่อนนำไปเลี้ยงเชื้อ จนได้ปริมาณและความเข้มข้นที่ต้องการ หลัง จากนั้นจึงนำไปทำแห้ง โดยวิธี Freeze Dry เพื่อให้เชื้อหยุดการเจริญเติบโต อีกทั้งช่วยป้องกันสารอินทรีย์ต่างๆที่ผลิตขึ้นมา เช่น เอ็นไซม์ กรดอินทรีย์ ไวตามินไม่ให้ถูกทำลายหรือเสื่อมสภาพไปเหมือนการทำให้แห้งด้วยความร้อนสูง จึงทำให้ผลิตภัณฑ์ ผงจุลินทรีย์ PICO มีประสิทธิภาพสูง ทำงานได้อย่างรวดเร็ว

ทำไมต้องเลือกใช้ จุลินทรีย์พิโก

 • ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในด้านต่างๆ (เช่น ค่าน้ำ ยาเคมี การดูดท่อ การตักไขมันในบ่อ ค่าบำรุงรักษาระบบ และค่าไฟ)
 • ภาพลักษณ์ที่ดีในการใส่ใจต่อพนักงาน ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
 • คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ของทั้ง พนักงาน ผู้อยู่อาศัย ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
 • ไม่เสี่ยงต่อการถูกร้องเรียน
 • ใช้กันอย่างแพร่หลายทั้ง ใน และต่างประเทศ รวมถึงบริษัทองค์กรใหญ่ใช้เพื่อมุ่งเน้นการดูแลและพัฒนาอย่างยั่งยืน

Documents

Acute single oral toxicity experiment in rats – Saga University, Japan
Aflatoxin Testing of Health Supplement – PSB Corporation
การยับยั้งการเจริญของเชื้อรา – Kasetsart University
Growth Inhibition of Microorganisms – Kasetsart University
Effect of PICO on Growth Inhibition of Microorganisms
การวิจัยการศึกษาผลของ PiCO ต่อ Malachite Greening ในน้ำ – Hong Kong Baptist University (HKBU)
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (สถาบัน วว.)
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยบริการเทคโนโลยีทางอุตสาหกรรมเกษตร,คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลางตรวจสอบผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร จำกัด (LCFA)
การทดสอบประสิทธิภาพของจุลินทรีย์ –  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถาบันกลางรับตรวจสอบคุณภาพ ยุโรป (NEOTRON, ITALY)
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)TÜV SÜD PSB Thailand
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อการวิจัยชั้นสูง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Toxicity study of Sanson Pico Biocatalyst –  Hong Kong
LD 50 Toxicity 1
LC-MS/MS Method Package for Residual Pesticides By Shimadzu, Japan
Provides unit of the test report is Hong Kong Baptist Church University