Pico Wastewater Treatment

จุลินทรีย์เพื่อการบำบัดน้ำเสีย

 • กำจัดกลิ่นเน่าเหม็นจากบ่อบำบัดน้ำเสีย
 • เพิ่มประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำช่วยให้ค่าน้ำอยู่ในระดับมาตรฐาน (ค่า COD , BOD , PH เป็นต้น)
 • ย่อยสลายอินทรีย์สาร ไขมันได้อย่างรวดเร็ว
 • กำจัดเชื้อโรค เชื้อแบคทีเรียที่เป็นอันตรายได้
 • ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 • ลดค่าใช้จ่ายในการบำบัดน้ำลงได้ 30% 50%
 • มีใบรับรองจากสถาบันชั้นนำทั้งใน และต่างประเทศ

ประโยชน์ที่ได้รับ / Benefits

 • เพิ่มประสิทธิภาพในระบบบำบัดน้ำโดยการลด BOD / COD อีกทั้งยังเร่งการย่อยสลายสารอินทรีย์และปรับปรุงคุณภาพของน้ำสีของน้ำหลังการบำบัดจะใสขึ้น
 • ลดกลิ่นเน่าเหม็นที่เกิดขึ้นในระบบบำบัดน้ำเสีย และบ่อดักไขมัน
 • ลดปริมาณไขมันโดยไม่ต้องตักทิ้งในระบบบำบัดน้ำเสีย
 • ลดระยะเวลาในการเริ่มต้นระบบ (start up) และช่วยรองรับshock load ได้เป็นอย่างดี
 • ลดการใช้พลังงานโดยเฉพาะไฟฟ้าจากการเติมอากาศและการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า
 • ลดปริมาณกากตะกอน (Sludge) และประหยัดค่าใช้จ่ายในการกำจัดกากตะกอน เช่นค่าแรงงาน ค่าการขนส่ง
 • ลดการใช้สารเคมีเช่นโพลีเมอร์ และสารอาหารสาหรับจุลินทรีย์
  ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัด กำจัดเชื้อโรคต่างๆอย่างได้ผล
 • สร้างสรรค์สังคมโดยลดการใช้สารเคมีในชีวิตประจำวันลง เพื่อลดสารเคมีตกค้างในแหล่งน้ำ, ดิน และสิ่งแวดล้อม
 • กำจัดกลิ่นเหม็นเน่าที่เกิดจากการย่อยสลายของอินทรียวัตถุต่างๆ และลดก๊าซพิษ พวกก๊าซแอมโมเนีย, ก๊าซไข่เน่า,
 • กลิ่นเหม็นหืน โดยการย่อยสลายจนกลายเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์,น้ำและก๊าซไนโตรเจน ซึ่งปราศจากกลิ่นเหม็น
 • ลดจุลินทรีย์ไม่ดีที่เป็นสาเหตุของโรคร้ายแรงเช่นโรคอหิวาตกโรค,ท้องเสีย,ไทฟอยด์ ฯลฯ
 • ช่วยในการกำจัดน้ำเสีย ทำให้น้ำสะอาดขึ้นปราศจากกลิ่นไม่พึงประสงค์
 • กำจัดหรือควบคุมการเติบโตของ สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน ในน้ำ
 • ช่วยเร่งระบบการย่อยสลายของเสีย กำจัดโคลนเลน
 • ลดการใช้สารเคมี, ยา ในการป้องกันและรักษา, ลดต้นทุนการผลิต กำไรมากขึ้น
 • ลดค่าบำรุงรักษา และค่าแรง
 • ปลอดภัยต่อทั้งผู้ผลิต, ผู้ใช้ และผู้บริโภค
 • ลดการสะสมของสารพิษในดิน และแหล่งน้ำ

สถานที่ให้เหมาะสมกับการใช้งาน

 • ระบบบำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม / นิคมอุตสาหกรรม
 • ระบบน้ำในโรงแรม คอนโดมิเนียม อาคารสำนักงาน
 • บ่อน้ำสาธารณะ หรือทะเลสาบ
 • ระบบบำบัดน้ำเสียจากการเกษตร
 • ระบบบำบัดน้ำเสียจากปศุสัตว์
 • ระบบน้ำตามตึก อาคารพาณิชย์
 • ระบบน้ำในตลาดสด
 • ระบบน้ำในชุมชน หมู่บ้าน
 • บ่อดักไขมัน บ่อเกราะ
 • บ่อเติมอากาศ
 • บ่อพักสุดท้าย

ตารางแสดงข้อเปรียบความแตกต่าง ระหว่าง นวัตกรรม พิโกจุลินทรีย์ และ ผลิตภัณฑ์อื่นๆ

มีงานวิจัยและผ่านการรับรองจากหลากหลายสถาบันทั้งต่างประเทศและในประเทศ หรือ ไม่?

นวัตกรรม พิโก จุลินทรีย์

จุลินทรีย์ทั่วไป

World Health Organization (WHO) 
U.S. FOOD & DRUG ADMINISTRATION (FDA) 
NEOTRON, ITALY 
Saga University of Japan 
Seoul Food and Drug Administration 
Hong Kong Baptist University (HKBU) 
PSB Corporation Singapore 
The Chinese University of Hong Kong 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีบ้าง ไม่มีบ้าง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีบ้าง ไม่มีบ้าง
สำนักคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)สำนักคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
ระบบมารตฐานคุณภาพ ISO 9001:2008 URS 
และอื่นๆอีกหลายที่รับรอง 
การจำกัดเชื้อโรคและสารเคมี ได้ หรือ ไม่

นวัตกรรม พิโก จุลินทรีย์

จุลินทรีย์ทั่วไป

กำจัดกลิ่นเหม็นได้ภายใน 1 นาทีไม่ได้
ย่อยสลายไขมันได้ ไม่ต้องดูดทิ้ง 
ย่อยสลายน้ำมันได้ 
กำจัดสารพิษจากยาฆ่าแมลงได้ 
สามารถทำลาย สารพิษ Aflatoxin 
กำจัดเชื้อรา เชื้อแบคทีเรีย 
กำจัดเชื้อโรค Ecoline (อีโคไล คือแบคทีเรียที่พบได้ในลำไส้ของคนและสัตว์ ) 
กำจัดเชื้อโรค Samonella (เป็นแบคทีเรียแกรมลบรูปท่อนไม่สร้างสปอร์ที่เป็นสาเหตุของอาหารเป็นพิษที่พบได้บ่อยที่สุด และจำนวนแบคทีเรียชนิดนี้ในอาหารเพียงเล็กน้อยทำให้เกิดอาการเจ็บป่วยได้) 
กำจัดเชื้อโรค Legionaire (เป็นโรคจากแบคทีเรียที่อาจทำให้เกิด โรคทางเดิน-หายใจหรือปอดบวม) 
กำจัดเชื้อโรค Shigella (เป็นแบคทีเรียก่อโรค ที่ติดต่อผ่านทางอาหารทำให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษ ซึ่งเกิดจากการติดเชื้อ ทำให้เกิดโรคบิด) 
ข้อเปรียบเทียบอื่นๆ

นวัตกรรม พิโก จุลินทรีย์

จุลินทรีย์ทั่วไป

ส่งออกทั่วโลก มากกว่า 100 ประเทศ นานกว่า 30 ปี 
ราคาถูกกว่า เมื่อคิดจากผลลัพธ์และผลการใช้งานต่อหน่วยราคาต่อ กก.อาจจะถูก แต่คิดต่อการใช้แพงกว่า
มีความปลอดภัยสูงต่อคน สัตว์ พืช สิ่งแวดล้อม จากหลากหลายสถาบันไม่รับรองความปลอดภัย
ประกอบด้วยจุลินทรีย์บริสุทธิ์ 7 ชนิดจุลินทรีย์ชนิดเดียวหรือไม่แจ้งชนิด
อยู่ในรูปเซลล์แห้งที่มีชีวิต ทำงานทันทีอยู่ในสภาพที่มีชีวิต, สปอร์ ต้องเพาะ12-24 ชม.
ระบุความเข้มข้นได้ (1 กรัมมีอย่างน้อย 6 x 107 Cfu)ไม่ระบุความเข้มข้น หรือต่อกรัม มีน้อยกว่าหลายเท่าตัว
ไม่ผ่าเหล่า ทนต่อสารเคมีมีโอกาสผ่าเหล่าได้ เพราะมีการต่อเชื้อเรื่อยๆ
การเก็บรักษาง่าย สะดวก (ชอบแดด ชอบอุ่นๆ) มีอายุเก็บรักษานาน 2 ปีเก็บรักษาที่มืด ห้ามโดนแดด (อายุเก็บสั้น)
ประสิทธิภาพสูง ได้รับการยอมรับ ผลการทดลองทั้งในและต่างประเทศประสิทธิภาพจะลดลงเรื่อยๆ เมื่อมีการต่อเชื้อครั้งต่อไป
การควบคุมระบบใช้จุลินทรีย์พิโกไม่ใช้หมายเหตุ
การใช้ไฟฟ้าเพื่อเติมอากาศลดค่าไฟฟ้า 30 – 50%( เปิดเครื่องเติมอากาศ จาก 24 ชม. เหลือ 12 – 18 ชม. หรือน้อยกว่า )ใช้ไฟฟ้า 100 % ( เพราะเปิดมอเตอร์เครื่องเติมอากาศ 24 ชม. )กลุ่มจุลินทรีย์ในพิโกจุลินทรีย์ ทำงานได้ทั้ง 2 สภาวะ มีออกซิเจนหรือไม่มีก็ได้ ( ในช่วงแรกถ้าให้อากาศจะเร่งประสิทธิภาพการทำงาน )
การใช้สารเคมีไม่ต้องใช้สารเคมีใช้สารเคมีเพื่อบำบัดน้ำเสียการใช้จุลินทรีย์พิโก เป็นการสร้างสรรค์สังคม ในการลดการใช้สารเคมีในชีวิตประจำวันลง และลดสารเคมีตกค้างในสิ่งแวดล้อม
การใช้สารฆ่าเชื้อโรคในบ่อบำบัดสุดท้าย ก่อนปล่อยน้ำสู่ภายนอกระบบไม่ต้องใช้สารฆ่าเชื้อโรค เช่น คลอรีน, ฟีนอลใช้คลอรีน , ฟีนอล– จุลินทรีย์ในพิโกจุลินทรีย์ สามารถผลิตสารชีวนะที่มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อโรคได้
– การใช้คลอรีนหรือฟีนอลมากเป็นผลเสีย
การซ่อมบำรุงอุปกรณ์เครื่องจักรลดการซ่อมบำรุงได้มากกว่า 30 – 70%ซ่อมบำรุงเต็มอัตราการใช้งาน 
แรงงานคนในการตักไขมันทิ้งไม่ต้องใช้แรงงานคนตักไขมันบนผิวน้ำทิ้ง และไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดูดไขมัน / ตะกอน เมื่อใช้เป็นประจำใช้แรงงานคนตักไขมันบนผิวน้ำทิ้งเป็นประจำ และเสียค่าใช้จ่ายในการดูดไขมัน / ตะกอน เป็นประจำจุลินทรีย์พิโก สามารถย่อยสลายไขมันได้ดี เมื่อใช้ประจำจะไม่เกิดปัญหาไขมันตกค้างลอยบนผิวน้ำ
การดูแลควบคุมระบบไม่ต้องใช้เทคนิค หรือบุคลากรพิเศษ ในการดูแลควบคุมระบบต้องเตรียมบุคลากรพิเศษคอยดูแลควบคุมระบบ และอาจใช้เทคนิคขั้นสูงในการควบคุมระบบ 
งบประมาณค่าใช้จ่ายในเดือนแรก ค่าจุลินทรีย์พิโก เพียง 70 % ของค่าไฟปกติ
ในเดือนต่อไป ค่าจุลินทรีย์พิโกเพียง 30-50 %ของค่าไฟฟ้าปกติและค่าไฟฟ้า ลดลง 30 –50 % ทุกเดือน
สารเคมีอื่น ไม่มี
แรงงานคน ใช้ 1 คน
ค่าไฟฟ้า จ่ายเต็ม 100% เป็นประจำทุกเดือน
สารเคมีอื่น ประมาณ 50% ของค่าไฟฟ้า
แรงงานคนดูแลระบบ ใช้ 2-3 คน
ค่าใช้จ่ายนี้ประเมินจากปริมาณน้ำเสียเข้าสู่ระบบ
ลบม./วัน และมีการแปรผันไปตามระบบที่ใช้งาน ขนาดมอเตอร์ เครื่องเติมอากาศ ประเภทสารเคมีที่ใช้จำนวนคน ดูแลระบบ เป็นต้น

การรับรองมาตรฐานและความปลอดภัย อันดับ 1 ของโลก

World Health Orgenization (WHO)

ได้รับการรับรองว่า มีความปลอดภัยสูงไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ พืชและสัตว์

United States Food and Drug Administration (FDA)

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (FDA)

ระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001: 2008

เป็นระบบมาตรฐานสากลซึ่งเป็นที่ยอมรับจากนานาประเทศทั่วโลก

สถาบันกลางรับตรวจสอบคุณภาพยุโรป (NEOTRON, ITALY)

การทดสอบ และวิจัยการปนเปื้อนของสารโลหะหนัก

Saga University, Japan

Acute Single Oral Toxicity experiment

PSB Corporation, Singapore

Testing of Health Supplement

Seoul Food and Drug Administration

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาโซล

Hong Kong Baptist University (HKBU)

ได้รับการวิจัยการศึกษา ว่าผลของ PiCO ต่อ Malachite Greening ในน้ำ

The Chinese University of Hong Kong

Toxicity study of Sanson Pico Biocatalyst

FDA Thailand. Ministry of Public Health Thailand

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ผลวิเคราะห์พบว่า ไม่มีแบคทีเรียและราที่ก่อให้เกิดโรคใด ๆ ต่อมนุษย์และสัตว์

ผลการวิเคราะห์

ผลวิเคราะห์พบว่า ไม่มีแบคทีเรียและราที่ก่อให้เกิดโรคใด ๆ ต่อมนุษย์และสัตว์

ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จํากัด

ตรวจสอบการปนเปื้อนของสารโลหะหนัก และไม่พบสารยาฆ่าแมลง ซึ่งมีค่าต่ำกว่าปริมาณมาตรฐานกำหนด

เอสจีเอส องค์กรมาตรฐานในระดับสากล

ผลวิเคราะห์พบว่า ไม่มีแบคทีเรียและราที่ก่อให้เกิดโรคใด ๆ ต่อมนุษย์และสัตว์

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

ทดสอบความเป็นพิษ พบว่าหนูทุกตัวแสดงอาการปกติ ตรวจไม่พบความผิดปกติของอวัยวะภายใน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ทดสอบประสิทธิภาพของจุลินทรีย์ยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคจากอาหารเป็นพาหะ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พบจุลินทรีย์ในการยับยั้งการเจริญของเชื้อราต่าง ๆ แบคทีเรีย และเชื้อโรคได้หลายชนิด

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผลการวิจัย การทดสอบการปนเปื้อน และประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อต่างๆ

ทำไมต้องเลือกใช้ จุลินทรีย์พิโก

 • ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในด้านต่างๆ (เช่น ค่าน้ำ ยาเคมี การดูดท่อ การตักไขมันในบ่อ ค่าบำรุงรักษาระบบ และค่าไฟ)
 • ภาพลักษณ์ที่ดีในการใส่ใจต่อพนักงาน ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
 • คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ของทั้ง พนักงาน ผู้อยู่อาศัย ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
 • ไม่เสี่ยงต่อการถูกร้องเรียน
 • ใช้กันอย่างแพร่หลายทั้ง ใน และต่างประเทศ รวมถึงบริษัทองค์กรใหญ่ใช้เพื่อมุ่งเน้นการดูแลและพัฒนาอย่างยั่งยืน

Documents

Acute single oral toxicity experiment in rats – Saga University, Japan
Aflatoxin Testing of Health Supplement – PSB Corporation
การยับยั้งการเจริญของเชื้อรา – Kasetsart University
Growth Inhibition of Microorganisms – Kasetsart University
Effect of PICO on Growth Inhibition of Microorganisms
การวิจัยการศึกษาผลของ PiCO ต่อ Malachite Greening ในน้ำ – Hong Kong Baptist University (HKBU)
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (สถาบัน วว.)
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยบริการเทคโนโลยีทางอุตสาหกรรมเกษตร,คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลางตรวจสอบผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร จำกัด (LCFA)
การทดสอบประสิทธิภาพของจุลินทรีย์ –  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถาบันกลางรับตรวจสอบคุณภาพ ยุโรป (NEOTRON, ITALY)
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)TÜV SÜD PSB Thailand
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อการวิจัยชั้นสูง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Toxicity study of Sanson Pico Biocatalyst –  Hong Kong
LD 50 Toxicity 1
LC-MS/MS Method Package for Residual Pesticides By Shimadzu, Japan
Provides unit of the test report is Hong Kong Baptist Church University